rin art association

Tsuyoshi HigashijimaTsuyoshi Higashijima

”Tsuyoshi Higashijima Selected Works 1988-2006", Okayama Prefectural Museum, Okayama, 2007

"Tsuyoshi Higashijima - E-PICTURE", Aomori Comtemporary Art Centre, Aomori, 2008

"Tsuyoshi Higashijima - Kaiga Hikari wo mageru", INAX Gallery 2, Tokyo, 2009

"Kazuhiro Nomura / Tsuyoshi Higashijima Miru-koto wo Kanngaeru", Iwaki City Art Museum, Fukushima, 2010

"Tsuyoshi Higashijima - Sorezore no houi no jyuninn no tameni", Contemporary Art Space (CASO), Osaka, 2010

"Tsuyoshi Higashijima - On the Absence of Obstruction", Contemporary Art Space (CASO), Osaka, 2011

"Tsuyoshi Higashijima - On the Absence of Obstruction : Another View", The Ueno Royal Museum, Tokyo, 2012

"Tsuyoshi Higashijima - Scar and Stream", Ohara Museum of Art Yurinsou, Okayama, 2015